pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2014, Cilt 30, Sayı 3, Sayfa(lar) 129-132
Keçilerde Caprine Arthritis Encephalitis Virus enfeksiyonu
Rüstem Duman1, Sibel Yavru2, Atilla Şimşek2, Oya Bulut2, Oğuzhan Avcı2
1Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Konya, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Caprine arthritis encephalitis virus, ELISA, ırk, cinsiyet
Görüntülenme Sayısı:1962 - İndirilme Sayısı: 1532

Amaç: Bu çalışma Konya'da özel işletmelerde yetiştirilen keçilerde caprine arthritis encephalitis virus (CAEV) enfeksiyonunun serolojik varlığının araştırılması, ırk ve cinsiyete göre farklılığının incelenmesi amacı ile yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Araştırmada (Konya-Merkez, Cihanbeyli, Taşkent, Güneysınır ve Karapınar) 162 Ankara keçisi ve 491 kıl keçisi olmak üzere toplam 653 adet keçi kan serum örneği CAEV'ye karşı oluşan antikor varlığı yönünden ticari olarak temin edilen competitive-inhibition ELISA ile test edildi.

Bulgular: Örneklerden 8 (%7.14) Ankara ve 58 (%15.72) kıl keçisinde seropozitiflik belirlendi. Örnekleme yapılan ilçelerde enfeksiyonun görülme oranı değerlendirildiğinde istatistiki fark tespit edilmezken (P>0.05), ırk ve cinsiyet arasında fark belirlendi (P<0.05). Enfeksiyonun Ankara keçilerinde ve dişilerde daha yüksek oranda görüldüğü belirlendi.

Öneri: Sonuç olarak CAEV enfeksiyonunun Konya'da varlığının devam ettiği ve enfeksiyonun tespiti için periyodik olarak tarama yapılması gerektiği ifade edilebilir.