2016, Cilt 32, Sayı 2, Sayfa(lar) 080-083
Yüksek kolesterollü diyetle beslenen ratlarda ginsengin antioksidan enzimler üzerine etkileri
Deniz Uluışık, Ercan Keskin
Department of Physiology, Faculty of Veterinary Medicine, Selcuk University, Campus, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Kolesterol, ginseng, oksidatif stres
Görüntülenme Sayısı:2192 - İndirilme Sayısı: 1382

Amaç: Bu çalışmada yüksek kolesterollü diyetle beslenen ratlarda ginsengin antioksidan enzimler üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada kullanılan hayvanlar kontrol, kolesterol ve kolesterol + ginseng grubu olarak üç eşit gruba ayrıldı. Kontrol grubu 40 gün süre ile standart rat yemi ile ad libitum olarak beslendi. Kolesterol grubu %5 kolesterol içeren yemle beslenirken, kolesterol + ginseng grubu ise %5 kolesterol ve 1 g/kg panax ginseng kök tozu içeren aynı yemle beslendi. Çalışmanın 40. gününde bütün gruplardaki hayvanlardan kan örnekleri alındı. Alınan kanların plazmalarında tiyobarbitürik asit reaktif ürünleri (TBARS), süperoksit dismutaz (SOD), glutatyon (GSH), glutatyon peroksidaz (GPx) ve katalaz (CAT) düzeyleri belirlendi.

Bulgular: Çalışmada kolesterollü diyetle beslenen gruptaki hayvanlarda belirlenen GSH ve SOD düzeylerinin kontrol grubu değerleri ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak azaldığı gözlenirken (P<0.05), aynı parametrelerin kolesterol + ginseng grubunda kolesterol ve kontrol grupları değerlerinden farksız oldukları belirlendi. Çalışmada TBARS, GPx ve CAT düzeyleri bakımından gruplar arası herhangi önemli bir farklılığın meydana gelmediği görüldü.

Öneri: Elde edilen sonuçlara dayanarak hiperkolesterolemiye bağlı gelişen oksidatif stres riski üzerine panax ginsengin yararlı etkilerinin olabileceği kanaatine varıldı.