pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2016, Cilt 32, Sayı 4, Sayfa(lar) 220-228
Diyarbakır folklorunda hayvanlarla ilgili inanışlar üzerine bir araştırma
Özgül Küçükaslan1, Mustafa Uçar2
1Dicle Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
2Dicle Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Diyarbakır, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Diyarbakır, folklor, hayvanlar, inanışlar
Görüntülenme Sayısı:1525 - İndirilme Sayısı: 1935

Amaç: Bu çalışmada, Diyarbakır yöresinde hayvanlarla ilgili halk inanışlarının tespit edilerek, konunun inanışların kökenleri ve insan-hayvan ilişkileri yönüyle değerlendirilmesi ve halk bilimi araştırmalarına katkı sağlanması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmanın ana materyalini ?bilgi derleme formları? aracılığıyla 100 kaynak kişiden edinilen veriler oluşturdu. Ocak-Haziran 2016 tarihleri arasında görüşülen kişilerden elde edilen bilgiler ?içerik analizi? yöntemiyle değerlendirildi.

Bulgular: Çalışma ile Diyarbakır yöresinde geçmişten günümüze varlığını sürdürmekte olan 98 adet halk inanışı saptandı.

Öneriler: Belirlenen inanışlardan bazılarının evrensel olduğu, bir kısmının Orta Asya Türk inanışlarıyla ve Anadolu?da varlığını sürdüren inanışlarla aynı ya da benzer olduğu görülmektedir. Bu inanışların yörede hayvanlara karşı yaklaşımların nasıl olduğu konusunda önemli ipuçları verebileceği, insan-hayvan ilişkilerine olumlu ya da olumsuz yönde yansıyabileceği ileri sürülebilir.