pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2017, Cilt 33, Sayı 4, Sayfa(lar) 242-247
Gerze horozu ve Gerze tavuğunda dilin morfolojik yapısı üzerine bir çalışma
Burcu Onuk3, Tuğrul Ertuğrul2, Murat Kabak1, Sedef Selviler3, Sibel Gökkurt3, Eda Şener3
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi anabilim Dalı, 55139 Samsun, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, 55139 Samsun, Turkey
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 55139 Samsun, Turkey
Anahtar Sözcükler: Anatomi, dil, papilla
Görüntülenme Sayısı:1822 - İndirilme Sayısı: 864

Amaç: Bu çalışmada Gerze horoz ve Gerze tavuğu dilinin morfolojik yapısının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 7 adet Gerze horozu ve 7 adet Gerze tavuğu kullanıldı. Hayvanlara ait diller diseke edildikten sonra morfometrik ölçümleri alındı. Sonrasında rutin histolojik doku takibi prosedürlerinden geçilerek parafinde bloklandı. Parafin bloklardan alınan 5 μ’luk kesitler Crossman’ın üçlü boyama tekniği ile boyandı..

Bulgular: Dilin total uzunluğu Gerze horozunda 26.15±0.64 mm, Gerze tavuğunda ise 25.83±0.19 mm idi. Gerze horozunda apex, corpus ve radix linguae’nın genişlik ve kalınlık ölçüleri sırasıyla 3.40±0.12mm, 1.89±0,13 mm; 6.69±0.23 mm, 4,19±0.2 mm; 10.76±0.22 mm, 6.07±0.16 mm idi. Gerze tavuğunda ise apex, corpus ve radix linguae’nın genişlik ve kalınlık ölçüleri sırasıyla 3.39±0.19 mm, 1.82±0.07 mm; 6.26±0.19 mm, 4.18±0.31 mm ve 10.88±0.12 mm, 6.00±0.11 mm olarak ölçüldü. Radix linguae’da bulunan papilla linguales caudales dizisi sağ tarafta yaklaşık olarak 16-17 adet, sol tarafta ise 18-19 adet olduğu belirlendi. Papilla linguales caudales’in hemen ardında yer alan sağ tarafta 2 adet, sol tarafta 3-4 adet bulunan ikinci bir papilla dizisi daha gözlendi.

Öneri: Çalışmada Gerze horoz ve tavuğunun morfolojik özellikleri belirlendi. Diğer kanatlı türleri ile arasındaki yapısal farklılıklar ve benzerlikler tespit edilerek karşılaştırıldı. Genel olarak özellikleri evcil kanatlılara benzerdi. Elde edilen bulguların anatomi literatürüne katkı sağlayacağı düşünüldü.