pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2018, Cilt 34, Sayı 4, Sayfa(lar) 242-248
Rennet kazein ilave edilerek üretilmiş kaşar peynirinin özellikleri
Abdullah Badem, Gürkan Uçar
Selcuk University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Food Hygiene and Techology, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Analog peynir, kaşar peyniri, rennet kazein, kalite özellikleri
Görüntülenme Sayısı:1532 - İndirilme Sayısı: 1197

Amaç: Değişik oranlarda rennet kazein eklenerek üretilen kaşar peynirlerinin olgunlaşma süresince kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal özelliklerinde meydana gelen değişimin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Sütün yağı %3,0’e ayarlandı, 37˚C’ye ısıtılıp enzim eklendi. Pıhtı işleme, baskılama ve fermantasyondan sonra parçalama işleminde eritme tuzları (%0,1), kaya tuzu (%1,5) ve rennet kazein (%0-kontrol, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0) eklendi. Eritme işlemi (65˚C, 5 dak) yapılarak peynir üretildi, vakumla paketlendi, olgunlaştırıldı (8˚C, 90 gün). Örneklerde kuru madde gravimetrik yöntemle, yağ Gerber metoduyla, tuz Mohr yöntemiyle ve titrasyon asitliği % laktik asit olarak belirlendi. Örneklerin Toplam mezofilik aerobik bakteri, laktik asit bakterisi, Stapylococcus aureus, koliform bakteri, maya–küf içeriği incelendi. Duyusal değerlendirme 7 panelist tarafından yapıldı. Kimyasal ve mikrobiyolojik sonuçlar istatistiksel olarak one-way Anova testine, duyusal sonuçlar ise Kruskal-Wallis H testine tabi tutuldu.

Bulgular: Peynirler 8˚C’de 90 gün olgunlaştırıldı ve olgunlaştırmanın 1., 30., 60. ve 90. günlerinde kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal analizler yapıldı. Peynirlerin ortalama pH değerleri 5,62-5,76, asitlik %0,55-0,83 L.a., kurumadde %54,93-58,04, tuz %1,22-1,37, kurumaddede tuz %2,21-2,45, yağ %23,67- 25,33 ve kurumaddede yağ %41,20-45,46, TAMB 5,17-5,75 logkob/g, LAB 5,49-6,98 logkob/g, maya-küf sayısı 3,66-4,88 logkob/g olarak belirlendi, S.aureus ve koliform grubu bakteriye rastlanılmadı. Peynirlerin titrasyon asitliğinde önemli farklılık bulundu (p<0,05), fakat diğer kriterlerde fark tespit edilmedi (p>0,05). Duyusal analizlerde dış görünüş bakımından 3 nolu peynirde, iç görünüş bakımından 2 nolu peynirde istatistiki olarak önemli farklılık bulundu (p<0,05).

Öneri: Kaşar peyniri üretiminde rennet kazein eklenerek üretim yapılabileceği ve olgunlaşma sağlanabileceği söylenebilir.