pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2019, Cilt 35, Sayı 3, Sayfa(lar) 139-143
Akademisyen Veteriner Hekimlerin Et Tüketimi Tercihlerinin İncelenmesi: Bursa İli Örneği
Ender Uzabacı1, İlker Ercan2, Mustafa Oğan3
1Department of Biostatistics, Faculty of Veterinary Medicine, Bursa Uludag University, Turkey
2Department of Biostatistics, Faculty of Medicine, Bursa Uludag University,Turkey
3Department of Zootechnics, Faculty of Veterinary Medicine, Bursa Uludag University, Turkey
Anahtar Sözcükler: Et tüketimi, konjoint analiz, nitelik, tercih
Görüntülenme Sayısı:1365 - İndirilme Sayısı: 785

Amaç: Bu çalışmada konjoint analiz yöntemi ile akademisyen veteriner hekimlerin et tüketimi tercihlerini belirlemeye yönelik bir araştırma yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Türkiye Bursa’da bir devlet üniversitesinin veteriner fakültesinde görev yapan 69 veteriner hekim katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Mart-Nisan 2014 zaman diliminde uygulanan anket çalışmasında sağlık, lezzet ve hijyen niteliklerinin her biri için iki düzey belirlenmiş ve ortogonal deney düzeni kullanılmıştır. Ortogonal düzen yardımıyla 7 seçim kartı oluşturulmuş ve bu kartlar anket formunda çalışmaya katılan veteriner hekimlere sunulmuştur. Katılımcılardan dört et çeşidi (tavuk eti, dana eti, koyun eti ve hindi eti) için ayrı ayrı olmak üzere belirlenen özelliklere göre oluşturulan seçim kartlarına sıra numarası verilmesi istenmiştir. İncelenen tüm et türleri için önemlilik değerleri hesaplanmıştır. Sonuçlar cinsiyete ve ailede kardiyovasküler hastalığın varlığına göre ayrı ayrı değerlendirilmiştir.

Bulgular: Bu çalışmaya katılan katılımcılara uygulanan anket sonuçları sağlığın tüm et çeşitleri için en önemli nitelik olduğunu ancak hijyen ve lezzet niteliklerinin sıralamasının cinsiyet ve kardiyovasküler hastalık varlığının aile öyküsüne göre değişiklik gösterdiğini ortaya koymaktadır.

Öneri: Bu çalışma ile hayvansal üretim ve hayvan sağlığı açısından üst düzeyde bilgiye sahip akademisyen veteriner hekimlerin et tüketimi tercihlerini belirlerken sağlık, lezzet ve hijyen faktörlerini dört et türü için nasıl değerlendirdikleri konjoint analiz yardımıyla inceleyerek kapsamlı bir çalışma sunulmak istenmiştir.