pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2005, Cilt 21, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 119-125
KUZULARDA DENEYSEL OLUŞTURULAN AKUT SOLUNUM SİSTEMİ ENFEKSİYONLARININ TEŞHİSİNDE ARTERİYAL KAN GAZLARININ ÖNEMİ
Mahmut Ok, Hasan Güzelbekteş, İsmail Şen, Alparslan Coşkun
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıklar Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Solunum yolu hastalığı, arteriyal ve venöz kan gazları, kuzu
Görüntülenme Sayısı:1805 - İndirilme Sayısı: 1414

Bu araşlırmada, kuzularda deneysel oluşturulan solunum sistemi enfeksiyonlarının teşhisinde arteriyal ve venöz kan gazlarının önemini belirlemek ve hangi parametrelerin hastalığın teşhisinde daha güvenilir olduğunu ortaya koymak amaçlanmıştır. Kuzular deneme (7 kuzu) ve kontrol (6 kuzu) grubu olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Kuzulara Pastörella he-molitioa (8x108 bakteri/ml). Klebsiella pnömoni (8x108 bakteriAnl) ve Parainfluenza 3 virus şuşları traka içi verilerek enfeksiyon oluşturuldu Kontrol grubundaki kuzulardan bir kez arteriyal ve venöz kan örnekleri alınırken, deneme grubundaki kuzulardan enfeksiyonun 1., 2., 3 ve 4. günlerinde arteriyal ve venöz kan örnekleri alındı Deneme grubu kuzuların WBC sayısı (p<0.001) beden ısısı (p-=0.001). kalp (p<0.01) ve solunum sayılan (p<0.001) kontrol grubuna göre önemli oranda yüksekti. Arteriyal kan gazlarında sadece pCO2'de farklılık (p<0.01) gözlenirken, venöz kan gazlarında pH (p<0.01), pCO2 (p<0.01), p02(p<0.05) ve O2SAT (p<0.05) düzeylerinde kayda değer farklılık tespit edildi. Histopalolojik muayenede deneme grubu kuzuların akciğerlerinde inlertisiyal ve apseli pnömoni gözlendi. Sonuç olarak, kuzuların akut akciğer enfeksiyonlarında arteriyal kan gazların çok fazla etkilenmediği ve çoğunlukla venöz kan gazlarının elkilendiği. bu yüzden hastalığın teşhisinde venöz kan gazlarının değerlendirilmesi ile daha sağlıklı sonuç alınabileceği kanısına varıldı.