2005, Cilt 21, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 031-037
IĞDIR'DA AÇIKTA SATIŞA SUNULAN BAZI ÖĞÜTÜLMÜŞ BAHARATLARIN MİKROBİYOLOJİK KALİTESİ
Zeynep Ulukanlı1, Ekber Karadağ1, Mehmet Elmalı2, Abdurrahman Gürbüz3
1Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, KARS
2Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, KARS
3Kafkas Üniversitesi Kars Meslek Yüksek Okulu, Teknik Programlar Bölümü, KARS
Anahtar Sözcükler: Öğütülmüş baharat, kırmızıbiber, karabiber, kimyon, tarçın, Iğdır
Görüntülenme Sayısı:2628 - İndirilme Sayısı: 2092

Igdır ili ve çevresinde genef olarak kullanılan bazı öğütülmüş baharatların mikrobiyal kalitesi araştırıldı. Kırmızıbiber örneklerinin %11'nin, kimyon Örneklerinin %5' nin Türk Gıda Kodeksi (TCK 2000)'nin ön gördüğü maksimum 106 kofa/g değerinin üstünde olduğu tespit edilmiştir. Enterobacteriaceae oranı kırmızıbiber, karabiber, kimyon ve tarçın ömekJerinde sırasıyla %37, %53, %79, %42 oranında bulunmuştur. Kotilormiar, kırmızıbiber örneklerinin %26'smda ve karabiber örneklerinin %53'de kimyon örneklerinin %58'de, tarçın örneklerinin %26'da saptanmıştır. Enterokoklar ise kırmızıbiber ve karabiberlerde %47 oranında saptanırken, kimyonda %16 ve tarçında %5 oranında saptanmıştır, İncelenen 2 kırmızıbiber, 2 karabiber, 3 kimyon örneği E. coli bakımından pozîttf bulunmasına rağmen tarçın örnekleri E. coli bakımından negatif sonuç vermiştir. Enterik patojenîerden E. coli 0157:H7 ve Salmonella spp. incelenen hiç bir Örnekte saptanmamıştır, incelenen baharatlarda Pseudomonas ve Aeromonas, lactobacilii saptama seviyesinin altında (dO2 kob/g)bulunmuştur. Örneklerin hiç birisinden koagülaz {+) S. aureus izole edilmemiştir. Toplam aerobik spor oluşturan bakteriler incelenen örneklerde saptanmasına rağmen TGK'nin önerdiği 105 kob/g düzeyini aşmadığı bulunmuştur. Anaerobik spor oluşturan bakteriler yönünden incelenen kırmızıbiber, karabiber ve kimyon örneklerinin sırasıyla %11, %16, %16' nın TGK standartlarına uymadığı görülmektedir. Total maya ve mantar sayısı kırmızıbiber örneklerinin %26'da, karabiber örneklerinin %32'de. kimyon örneklerinin %16'da, tarçın örneklerinin %11'de TGK'nin öngördüğü standartlara uygun olmadığı görülmektedir.