2021, Cilt 37, Sayı 4, Sayfa(lar) 252-258
Plasental retansiyonlu süt ineklerinde hepatokinlerin, proinflamatorik sitokinlerin, oksidatif stres ve enerji ile ilgili metabolizma analitlerinin ve hematolojik parametrelerin değerlendirilmesi
Efe Kurtdede1, Erdal Kara2, Taha Burak Elifoğlu3, Ufuk Kaya4
1Ankara University Veterinary Faculty, Department of Biochemistry, Ankara, Turkey
2Kırıkkale University Veterinary Faculty, Department of Internal Medicine, Kırıkkale, Turkey
3Kırıkkale University Veterinary Faculty, Department of Obstetrics and Gynaecology, Kırıkkale, Turkey
4Hatay Mustafa Kemal University Veterinary Faculty, Department of Biostatistics, Hatay, Turkey
Anahtar Sözcükler: Hepatokinler, Oksidatif stress, plasental retansiyon, sitokinler, sütçü inekler
Görüntülenme Sayısı:1110 - İndirilme Sayısı: 301

Amaç: Bu çalışmada, plasenta retansiyonlu (PR) ineklerde serum ANGPTL4, FGF21, IL-1Β, IL-6, SOD, MDA düzeylerinin ve enerji ile ilgili metabolizma analitleri ve hematolojik parametrelerin araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 10 PR'li ineğin ve 10 sağlıklı kontrol ineğin (CC) koksigeal venlerinden kan örnekleri alındı. Tüm örnekler serum glikoz, esterleşmemiş yağ asitleri (NEFA), trigliserid, HDL, toplam protein, albümin, aspartat aminotransaminaz (AST) süper oksit dismutaz (SOD) ve malondialdehit (MDA) bakımından analiz edildi. Kan serumu hepatokinleri (anjiyopoietin benzeri protein 4 (ANGPTL4) ve fibroblast büyüme faktörü 21 (FGF21)) ve proinflamatuar sitokin yanıtına (IL-1 beta ve IL-6) ilişkin parametrelerin düzeyleri değerlendirildi.

Bulgular: PR'li ineklerin karaciğer fonksiyonu ile ilgili olarak serum AST (p < 0.05) düzeyinde yükselme saptandı. Negatif enerji dengesine adaptasyon sürecinde serum NEFA düzeyinde yükselme ve serum HDL düzeyinde azalma ortaya çıktı (p < 0.05). Antioksidan sistemin durumunu yansıtan serum SOD (p < 0.001) ve MDA (p < 0.05) düzeylerinde önemli yükselme belirlendi. Serum IL-6 (p < 0.05), SOD ve MDA düzeylerindeki önemli artış ineklerde metabolik, inflamatorik ve oksidatif stresin etkin olarak ortaya çıktığının; serum ANGPTL4 ve FGF21 (p < 0.001) değerlerinin yüksek bulunmasının ise karaciğerin adaptasyonla başedebildiğinin göstergesi olarak yorumlandı. PR'li ineklerde monosit sayısı anlamlı olarak daha düşüktü (p <0.05).

Öneri: PR'li ineklerde serum ANGPTL4 ve FGF21 düzeylerindeki önemli artışların enerji dengesi, etkili sitokin yanıtlar ve oksidatif stres ile ilişkili olduğu sonucuna varıldı.