2004, Cilt 20, Sayı 2, Sayfa(lar) 053-058
URTİCA PİLULİFERA L. SABİT YAĞI KARBOPLATİN'E BAĞLI HEPATOTOKSİSİTEYE KARŞI KORUYUCU MU?
Haneli Özbek1, Mustafa Kösem2, Ender Erdoğan3, Nureddin Cengiz3, Fevzi Özgökçe4, Betül Sever5
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, VAN
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, VAN
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji Anabilim Dalı, VAN
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Anabilim Dalı, VAN
5Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, ANKARA
Anahtar Sözcükler: Urtica pilulifera L, karboplatin, Vitamin C, Vitamin E, Hepatotoksisite
Görüntülenme Sayısı:2290 - İndirilme Sayısı: 1577

Bu çatışmada karboplatinin sıçan karaciğerinde yaptığı toksisite üzerine Urtica pilulifera L sabit yağının koruyucu etkisi araştırıldı. Sprague-Dawley ırkı sıçanlardan oluşturulan beş çalışma grubuna, sırayla serum fizyolojik (kontrol), karboplatin, kar-bopla1in+ Unica pilulifera L. (ısırgan otu) sabit yağı, karboplatin+vitamin C ve karboplalin+vitamin E uygulandı. Çalışma gruplarında karaciğerlere ait histopatolojik bulguya rastlanmadı. Serum alanin aminotransfera2, alkalen fosfataz ve indirekt bilirubin seviyeleri karboplatin grubunda kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksekli ve karboplatinin biyokimyasal enzimler düzeyinde karaciğer hasarı yaptığı şeklinde yorumlandı. Isırgan otu sabit yağının alanin aminotransferaz, alkalen fosfataz ve indirekt bilirubin düzeyleri karboplatin grubundan anlamlı derecede düşüklü. Isırgan olu sabit yağı ile konlro! grubu arasında anlamlı farklılık saptanmadı. Vitamin C ve vitamin E uygulanan gruplarda belirlenen biyokimyasal değerler ise ısırgan olu sabit yağına benzer şekilde bulundu. Isırgan otu sabit yağı uygulamasının karboplatine bağlı karaciğer toksisitesini vitamin C ve E'ye eşit sayılabilecek derecede önleyebileceği sonucuna varıldı.