pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2007, Cilt 23, Sayı 2, Sayfa(lar) 017-024
FARE VE KOYUNLARDA GINSENG KATILMIŞ İNAKTİF SALMONELLA TYPHIMURIUM AŞILARININ ETKİNLİĞİ
H. Hüseyin Hadimli, Osman Erganiş, Zafer Sayın, Bügehan Yıldınm
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kampüs, KONYA
Anahtar Sözcükler: Salmonella Typhymunum, aşı, ginseng, mineral yağ, alüminyum hidroksil
Görüntülenme Sayısı:1709 - İndirilme Sayısı: 1566

Bu çatışmada, mineral ott (MO), mineral oil * ginseng (MO+G), alüminyum hkfroksıt (AH) ve alüminyum hidroksit + ginseng (AH+G) üs adjuvantlanmış rvaktrf Salmonella Typhimurium aşılarının koyun ve İarelerde etlonliğinı be-felenmes» amaçlandı InakW S. Typhmnurium aşılan, koyunlara 3 hafta aralıklarla 2 kez deh allı veya kas tçt yolla uygulandı. Kan Örneklen aşılamadan sonraki 3.. 5. ve 9. haftalarda toplandı. Koyunların serum örneklerinde S. Typhmunum'a karşı oluşan antikor 'jtrelen modıfiye Enzyme Linked Immunosorbent Assay (EUSA) tie belirlendi İnaktıf S. Typtumurıum aşıları. İarelere 2 hafta aralıklarla 2 kez den altı veya kas »çi yola uygulandı Farelerde aniıkor ölçümü mıkro Serum Aglütınasyon Testi (mSAT) ite yapıldı. Kontrollere göre aşılanmış fare ve koyunların serumlarından antikor titreten belirgin olarak yüksek butımdu. Aşılanmış ve çolınç yapılmış farelerde ölüm ve morbitkle gözlenmek. Ayrıca, klasik adjuvantfar ile ginseng arasındaki etkileşimler değerlendirildi. Sonuç olarak, lokal suçlarından hazırlanan ınaklıf S Typhimurium aşılan. S Typhtmunum enjeksiyonlarından korunmada faydalı olabileceği kanaatine varıldı.