pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1999, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 097-103
KEDİ ve KÖPEKLERDE CLOSTRİDİUM DİFFİCİLE TAŞIYICILIĞI ÜZERİNE ÇALIŞMALAR
Osman Erganiş, H. Hüseyin Hadimli
S.Ü. Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya
Anahtar Sözcükler: Clostridium difficile, kedi, köpek
Görüntülenme Sayısı:1994 - İndirilme Sayısı: 1546

Günümüzde pet hayvanlartndaki artış göz önüne alınarak, zoonoz olduğu bilinen Clostridium difficiie'nin kedi ve köpeklerdeki bulunma oranı belirlendi. Kedi ve köpeklerden alınan fekat sıvap örnekleri kıymalı buyyona ekilerek 37 =C'de 48 saat inkübe edildiler. Üretilen kültürfer 80:C'de 20 dakika su banyosunda tutuldular ve daha sonra içerisinde 5mg/L gentamisin bulunan selektif Colombia Blood Ağara ekilerek anaerobik ve aerobik ortamda inkübe edildiler. Şüpheli izotatların; Gram boyama, subterminal spor oluşumu, koloni morfolojileri, ultraviyole ışık altında floresans özellikleri ve bazı biyokimyasal testleri yapıldı. Ev hayvanlarında; yetişkin köpeklerde 62 Örnekten 17'sinde (% 25.95), yavru köpeklerde 32 örnekten 9'unda (% 28.1), sokak hayvanlannda ise: yetişkin köpeklerde 49 örneklen 7'sinde (% 14,28). yavru köpeklerde 37 örnekten 6'sında (% 19.2) C. difficile izole edildi. Kedilerde ise 16 örnekten 4 ünde (% 25) C. difficile izole edildi. C. difficile izolatlarının, antibiyotik duyarlılık testlerinde sırasıyla: Enrofloksasın'e (% 100), Ok-sitetrasıkfin'e (% 100), Danofloksasin'e (% 97.6), Erilromisin'e (% 90.6), Penisilin'e (% 85,5), Nitrofurazolidon'e (% 83.7), Amoksisilın'e (% 69.7) ve Nalidiksik Asit'e (% 62.7) daha duyarlı olduğu tespit edildi.