pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1997, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 133-138
ANKARA KEÇİSİNDE V. PORTAE'NIN OLUŞUMU VE İNTRAHEPATİK DAĞILIMI ÜZERİNDE MAKROANATOMİK ARAŞTIRMALAR
Sadettin Tıpırdamaz, Zafer Daşçı, Hakan Yalçın, Kamil Beşoluk
S.Ü. Vet. Fak., Anatomi Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Ankara keçisi, v. portae, v. lienalis, v. mesenterica cranialis, ramus dexter ve sinister
Görüntülenme Sayısı:1758 - İndirilme Sayısı: 1065

Bu çalışmada, v. portae'nın oluşumu ve bu oluşuma katılan damarlar ve porta hepatis'e kadar olan seyri incelendi. Ayrıca v, portae'nın karaciğer içerisindeki dağılımı araştırıldı. V. portae'nın v. mesenterica cranialis, v. lienalis ve v. gastroduodenalis'in birleşmesiyle oluştuğu belirlendi. V. lieanalis'in vv. pancreaticae, ramus epiplotcus, v. ruminalis dextra, v. reticularis, v. ruminalis sinistra ve v. gastrica sinistra'nın birleşmesiyle oluştuğu tespit edildi. V. mesenterica cranialis'in v. pancreaticoduodenal caudalis. w. jejunales, w. ilei, v. ileocolica ve v. colica dextra'nin birleşmesiyle oluştuğu gözlendi. V. portae'nın karaciğerde ramus dexter ve ramus sinister olarak dağıldığı görüldü.