pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2008, Cilt 24, Sayı 1, Sayfa(lar) 087-091
MİKROSATELLİT DNA MARKÖRLERİ KULLANILARAK ATLARDA EBEVEYN TAYİNİ: BİR VAKA TAKDİMİ
Yusuf Özşensoy1, Ercan Kurar1, Zafer Bulut2, Mehmet Nizamlıoğlu2
1Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Genetik Anabilim Dalı, KONYA
2Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: At, DNA, Ebeveyn Tayini, Mikrosatellit Markör
Görüntülenme Sayısı:1640 - İndirilme Sayısı: 1944

At yetiştiriciliğinde, hayvanın gerçek değerinin belirlenmesi, soy kütüğü kayıtları, bilimsel çalışmalar ve adli olaylarda ebeveyn ve birey tespiti önem arz etmektedir. Bu amaçla DNA teknolojisi yaygın olarak kullanılmaktadır. Sunulan bu çalışmanın amacı, T.C. Kars Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosu tarafından gönderilen kısrak at ve yavru ata ait kan ve kıl örneklerinden DNA düzeyinde ebeveyn tayini ile ana-yavru ilişkisinin belirlenmesidir. Kan ve kıl örneklerinden DNA izolasyonu sonrası, Uluslararası Hayvan Genetiği Derneği (|SaG) tarafından tavsiye edilen 10 adet mikrosatellit lokusu kullanılarak Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) yapılmıştır. Yükseltgenen PZR ürünleri Beckman Coulter CEQ-8000 Genetik Analiz sistemine yüklenerek kapiller elektroforez ve fragman analizi sonucunda her bir marköre ait allel ve genotipler belirlenmiştir. Sonuçlar ortak allel yönünden değerlendirilmiştir. Çalışmada Kıl-2 örneği kullanılarak yapılan analizlerden herhangi bir PZR ürünü ve allel elde edilememiştir. Bu örneğin detaylı incelenmesi sonucunda kıl köklerinin bulunmaması, örnekleme çalışmasının makas ile yapıldığını düşündürmektedir. Kıl—1 ve Kan-2 örneklerinde aynı allellerin gözlenmesi, bu örneklerin aynı bireye ait olduğunu göstermektedir. Kan—1 ve Kan—2 örnekleri AHT04, HMS02, HMS03, HTG06 ve VLH20 mikrosatellit lokuslarında en az birer ortak allele sahiptir. Ancak, AHT05, HMS06, HTG07 ve HTG10 lokuslarında ortak allellerin bulunmaması çalışmaya konu olan atlarda ana-yavru ilişkisinin bulunamayacağı kanaatini oluşturmaktadır.