pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2006, Cilt 22, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 085-090
KONYA'DA MARKETLERDE SATIŞA SUNULAN BROİLER KARKASLARINDA TERMOFİLİK CAMPYLOBACTER TÜRLERİNİN VARLIĞI VE DAĞILIMININ ARAŞTIRILMASI
Mehmet Halit Minnar1, Yusuf Doğruer2
1Nobel İlaç Firması Konya Temsilciliği, KONYA
2Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Campylobacter, Termofilik, Broiler carcass, C. jejuni, C. coli, C. lari
Görüntülenme Sayısı:1880 - İndirilme Sayısı: 1394

Bu araştırmada, broiler karkas parçalarında termofilik Campylobacter türlerinin (C. jejuni ,C. coli, C. ları) varlığı araştırıldı. Bu amaçla Konya piyasasında satışa sunulan broiler karkas parçalarından (but, göğüs, kanat) 120 numune incelendi. Araştırma sonucunda butların 26, göğüslerin 35, kanatların 31 tanesinde etken izole edildi. Toplam 92 numunede izole edilen Campylobacter lerin 24 adeti C. jejuni (%20), 29 adeti C. coli (%24.17) ve 39 adeti C. lari (%32.5) olarak identifiye edildi. Araştırma verilerine göre broiler karkaslarının yüksek bir düzeyde termofilik Campylobacter türleri ile kontamine olduğu ve halk sağlığı bakımından büyük önem erz ettiği kanaatine varıldı.