1995, Cilt 11, Sayı 2
23 makale bulundu.
 • KLORAMFENİKOL'ÜN SIĞIR POLİMORFNÜKLEER LÖKOSİT (PMNL) FONKSİYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İN VİTRO VE İN VİVO ARAŞTIRILMASI
       Ahmet Levent Baş1, Ömer Demet2
 • OTOMATİK ENJEKSİYON VE PRES MAKİNESİ KULLANILARAK ÜRETİLEN PASTIRMADA ÜRETİM AŞAMALARINDA GÖRÜLEN HİSTOLOJİK VE KİMYASAL DEĞİŞİKLİKLER
       Mine Balıkçıer1, Şahsene Anar2, Hatice Erdost1
 • SİVANÜR ve TİYOSİYANATIN BAZI TOKSİKOKİNETİK PARAMETRELERİ ÜZERİNE KOBALT KLORÜRÜN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
       İbrahim Pirinçci1, Sadettin Tanyıldızı1, Sezai Kaya2, Bünyamin Traş3
 • Ratlarda tek doz uygulanan kadmiyum toksikasyonunun patolojisi ve eş zamanlı uygulanan klorpromazinin koruyucu etkisinin araştırılması
       Tuna Erdem, Fatih Hatipoğlu
 • Farelerde Cıva Klorür ile Oluşturulan Böbrek Hasarının Oral Yolla Uygulanan Sülfametaksazolün Farmakokinetiği Üzerine Etkisi
       Ender Yarsan1, Arif Altıntas2, Dinc Essiz3, Levent Altintas1, Mert Pekcan2, Gulay Ciftci4, Ishraga G. Ibrahim5
 • AMİGDALİN İLE ZEHİRLENEN KOYUNLARIN SODYUM NİTRİT VE KOBALT KLORÜR İLE TEDAVİSİ
       İbrahim Pirinçci, Kadir Servi, Sadettin Tanyıldızı, Ahmet Ateşşahin, Osman Güler
 • AMİGDALİN İLE ZEHİRLENEN KOYUNLARIN KOBALT KLORÜR VE SODYUM TİYOSÜLFAT İLE TEDAVİSİ
       İbrahim Pirinçi, Sadettin Tanyıldızı, Ahmet Ateşşahin, Haki Kara, Songül Özaydın
 • VAN GÖLÜNDE AVLANAN İNCİ KEFALİ ÖRNEKLERİNDE ORGANİK KLORLU İNSEKTİSİT DÜZEYLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR
       Hülya Sağmanlıgil1, Ali Bilgili2, Ender Yarsan2, İdris Türel1
 • KLORAMFENİKOL ve METABOLİTLERİNİN MYELOTOKSİK ETKİLERİ
       Ahmet Levent Baş
 • Doğal enfekte sığırlarda ivermektin ile klorsulan ve nitroksinil uygulamalarının karşılaştırmalı etkinliği
       Ausraful Islam1, 2
 • Geleneksel süt sağım yöntemi: Koşana koşma
       Aşkın Yaşar1, Çağrı Çağlar Sinmez2, Gökhan Aslım3
 • Diyarbakır folklorunda hayvanlarla ilgili inanışlar üzerine bir araştırma
       Özgül Küçükaslan1, Mustafa Uçar2
 • Türkiye'deki bazı kedi ırklarının mitokondrial DNA D-Loop polimorfizminin araştırılması
       Elif Yılmaz Şahin1, Vahdettin Altunok1, Ercan Kurar2
 • Aksaray ili folklorunda Aksaray Malaklısı yetiştiriciliği
       Gökhan Aslım1, Çağrı Çağlar Sinmez2
 • Arıcılık işletmelerinin yapısal özellikleri ve sorunları; Ege Bölgesi örneği
       Mustafa Bahadır Çevrimli1, Engin Sakarya2
 • Aksaray i̇linde keçi yetiştiren i̇şletmelerin teknik ve sosyo-ekonomik analizi
       Şahin Bakırtaş1, Aytekin Günlü2
 • Kuzuların bazı büyüme özelliklerine etki eden faktörlerin meta analizi ile belirlenmesi
       Esra Bozkurt Erol1, Mehmet Emin Tekin2
 • Limuzin ırkı sığırlarda besi başlangıcındaki canlı ağırlığın ekonomik açıdan besi performansına etkisi
       Mehmet Saltuk Arıkan, Emin Ertan Gökhan
 • Ölçüm teknikleri arasındaki uyumun belirlenmesinde kullanılan grafiksel yöntemlerin ve regresyon modellerinin bir uygulama ile incelenmesi
       Doğukan Özen
 • Veri zarflama yöntemi ile 2014 yılında Türkiye'deki ticari balıkçıların etkinliklerinin belirlenmesi
       Ferhan Kaygısız1, Atıf Evren2
 • Solunum sistemi problemli kedilerde Feline Herpesvirus 1 (FHV-1) ve Feline Calicivirus varlığının moleküler olarak araştırılması
       Seval Bilge Dağalp1, Fırat Doğan2, Touraj Aligholipour Farzani1, Ali Rıza Babaoğlu3, Gülizar Acar Kırmızı4, Mehmet Çabalar5
 • Akademisyen Veteriner Hekimlerin Et Tüketimi Tercihlerinin İncelenmesi: Bursa İli Örneği
       Ender Uzabacı1, İlker Ercan2, Mustafa Oğan3
 • Farklı dağılım ve varyansların homojenliği koşulları altında ANCOVA'nın sağlamlığı
       Can Ateş1, Özlem Kaymaz2, Mustafa Agah Tekindal3, Beyza Doğanay Erdoğan4
 •