HAYVAN DENEYLERİ ETİK KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİNE göre

 Aşağıdaki müdahaleler HADYEK iznine tabi değildir:

 1. Teşhis ve tedavi amaçlı klinik uygulamalar.
 2. Ölü hayvan veya dokusu, mezbaha materyalleri, atık fetuslar ile yapılan prosedürler.
 3. Süt sağma.
 4. Dışkı veya altlık örneği toplama.
 5. Sürüntü ile örnek alma.

Ancak bu uygulamalar için bile YEREL ETİK KURULLARA başvuru yapılması ve etik kurul iznine gerek yoktur belgesi alınması zorunludur. Bu izine gerek olmadığına dair karar yazarların şahsi görüşleri ile değil yerel etik kurul kararıyla alınmalıdır. Bu koşulu sağlamayan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

YAZIM KURALLARI

Eurasian Journal of Veterinary Sciences Dergisi’nin yazım kuralları güncellenmiştir, yazarların makale dosyalarını hazırlamadan önce buradaki bilgileri dikkatle okuyarak, makale dosyalarını örnekteki formata göre hazırlayıp sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Formata uygun olarak hazırlanmayan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Makalede ismi yer alan bütün yazarlara ait ORCID bilgileri makale yükleme esnasında sistemdeki ilgili alana doğru olarak eklenmesi gerekmektedir. Bu şartı sağlamayan makaleler değerlendirmeye alınmaz. ORCID bilgisi alımı yazarın sorumlulukları bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

MAKALE HAZIRLAMA SÜRECİ

Makaleler, yalnızca derginin; https://eurasianjvetsci.org/submit/ adresinde bulunan çevrimiçi makale gönderme ve değerlendirme sistemi aracılığıyla gönderilebilir.

Dergiye gönderilen yazılar, önce yazı işlerinin, yazının dergi kurallarına uygun olarak hazırlanmasını ve sunulmasını sağlayacakları teknik değerlendirme sürecinden geçer. Derginin yönergelerine uymayan gönderiler kabul edilmeyecektir.

Makaleler Word dosya formatında Cambria, özet kısmında 9 punto, tablolarda 10 punto, makale metin kısmında 12 punto, tek aralık (her bir kenar boşluğu 2,5 cm) sayfa düzeninde yazılmalıdır. Kısaltmalar SI (standart indeks) olarak yazılmalıdır. Yazarların sisteme makale dosyalarını dört parça halinde yüklemesi gerekmektedir. Bunlara ilişkin detaylar aşağıda sunulmuştur.

1-Etik Kurul Raporu& Beyanı

Araştırmada hayvan kullanılmış ise araştırma etik kurul tarafından onaylanmalı ilgili belge sisteme yüklenmelidir. Hayvan kullanılmayan veri toplanarak gerçekleştirilmiş çalışmalar için verileri, bilgileri ve dokümanları akademik ve etik kurallar çerçevesinde elde ettiğine ilişkin ilgili kurum& kuruluşlardan alınmış izin belgesi veya etik beyan formunun doldurulması ve sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Etik kurul belgesi gerekmeyen makaleler için de YEREL ETİK KURULLARA başvuru yapılması ve etik kurul iznine gerek yoktur belgesi alınması zorunludur. Bu izine gerek olmadığına dair karar yazarların şahsi görüşleri ile değil yerel etik kurul kararıyla alınmalıdır. Bu koşulu sağlamayan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

(Etik Beyan Formu İçin Tıklayınız)

ETİK KURUL BELGESİ OLANLAR BU BELGE YERİNE ETİK KURUL BELGESİNİ YÜKLEYECEKLERDİR.

AYRICA POTANSİYEL ÇIKAR ÇATIŞMASINI ENGELLEMEK İÇİN ULUSLARARASI “ ICMJE Form for Disclosure of Potential Conflicts of Interest” FORMUNUN DOLDURULMASI ZORUNLUDUR.

https://www.icmje.org/conflicts-of-interest/

2-Yayın Hakkı Devir Formu

Yazarlar, makaleleri yayına gönderdiklerinde yayınla birlikte Yayın Hakları Devri (derginin web sayfasından temin edilebilir) formunu PDF formatında sistem üzerinden yükleyerek göndermeleri gerekmektedir.

3-Makale Başlık Sayfası (Örnek Dosya İçin Tıklayınız)

Makale başlık sayfasının sonunda her bir yazarın çalışmaya katkısı ayrı ayrı ve detaylı bir şekilde belirtilmelidir.

Çıkar çatışmasına dair sorumlu yazarın beyanı başlık sayfasının sonunda deyatlıca belirtilmelidir.

Eğer çalışma fonlanmışsa başlık sayfasında bu bilgi paylaşılmalıdır.

Makale daha önce bir kongre/sempozyumda sunulmuşsa bu detay başlık sayfasında gösterildiği biçimde belirtilmelidir.

Makale başlığı (Türkçe ve İngilizce), yazarların tam adı, adresleri ve yazışmadan sorumlu yazarın e-mail adresi yazılır. Farklı adresli yazarlar üst simge rakamlarla (1, 2, 3 vs.), sorumlu yazar ise yıldız ile (*) aşağıda belirtildiği gibi yazılır.

Limuzin ırkı sığırlarda besi başlangıcındaki canlı ağırlığın ekonomik açıdan besi performansına etkisi (The effect of preliminary body weight of the Limousin cattle on the economic fattening performance)

Mehmet Saltuk Arıkan¹*, Emin Ertan Gökhan¹

¹Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı, Elâzığ, Türkiye

*msarikan@firat.edu.tr

4-Makale Ana Metin Dosyası (Araştırma Makalesi Örnek Dosya İçin Tıklayınız)

Bu kısımda makalenin İngilizce ve Türkçe başlıkları, özet-abstract, anahtar kelimeleri, makalenin diğer bölümleri olmak üzere aşağıdaki sırada hazırlanmalıdır. Tablo, şekil ve grafikler aynı dosya içerisinde yer almalıdır. Ana metin dosyasında kesinlikle yazar adı, kurum, e posta bilgisi vb. detaylar olmaması gerekmektedir. Dosyanın isminde yazar adı, soyadı, çalışılan kurum vb. bilgiler yer almayacaktır. Dosyanın ismi makale başlığı ile aynı olacaktır. Bu şartı sağlamayan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • Başlık
 • Özet
 • Anahtar kelimeler
 • Giriş
 • Gereç ve Yöntem
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Öneriler
 • Teşekkür
 • Kaynaklar
 • Tablolar
 • Grafikler
 • Resimler

Yazarların makalenin gereç yöntem, bulgular gibi ana başlıklar altında, alt başlıklar açmaları gerekli olursa, yazı tipi italik ve sadece ilk harf büyük olacak şekilde alt başlık verebilirler. Örneğin;

İstatistiksel analizler

Uyguma materyali ve verisi

Kısa başlık: En çok 50 harfle yazılır ve dosya formatında belirtilen üst bilgideki yere yerleştirilmelidir.

Örneğin: Ekonomik açıdan besi performansı

Özet: Türkçe ve İngilizce özetlerden her biri 250 kelimeden fazla olmamalıdır. Bu bölüm 4 ayrı kısımdan oluşur. Amaç, araştırmanın amacı belirtilir; Gereç ve Yöntem, araştırmanın nasıl yapıldığı anlatılır; Bulgular, temel bulgular istatistikî olarak ifade edilir; Öneri, Araştırmanın temel önerisi ifade edilir.

Anahtar kelimeler: En fazla 5 kelime olmalıdır. Anahtar kelimelerin sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük harfle yazılmalıdır.

Giriş: Doğrudan ilgili kaynaklarla yazılır. Hipotez ve amaç bu bölümün en sonunda ifade edilir.

Gereç ve Yöntem: Birden çok yöntem kullanılmış ise alt bölümlere ayrılabilir. Yeni veya modifiye edilmiş bir metot kullanılmamış ise ayrıntılar yazılmaksızın sadece kaynak gösterilir.

Bulgular: Sonuçlar Tablo, Grafik veya Resim olarak sunulur. Metin olarak sadece önemli bulgular ifade edilir.

Tartışma: Yeterli ve doğrudan ilgili kaynaklarla yazılır. Gerektiğinde alt bölümlere ayrılabilir.

Öneriler: Araştırmanın temel önerisi yapılır. Araştırmanın bulguları tekrar edilmez.

Teşekkür: Makalenin bu kısmı başlık sayfasında belirtilmelidir. Destek ve yardım alınan kurum ve kişilere teşekkür edilir. Araştırma özeti daha önceden sunulmuş burada belirtilmelidir. Çalışma yüksek lisans veya doktora tezinden üretilmiş ise yine bu kısımda belirtilmelidir.

Kaynaklar: Metin içinde kaynak gösterimi; Yazar (2010) yaptığı/rapor edilmiştir şeklinde olmalıdır.

Metinde cümle sonlarında tek yazarlı ise (Yazar 2008).

İki yazarlı ise (Elmas ve Yazar 2009)

İkiden fazla ise (Yazar ve ark 2010). Şeklinde verilmesi gerekmektedir.

Kaynaklar listesi tarih sırasına göre yazılır. Yazarın aynı tarihli birden çok araştırması kullanılmışsa tarihin yanına a ve b harfi (1992a, 1992b) eklenir. Makale sonundaki Kaynaklar listesi alfabetik olarak dizilir. Yapılacak kaynak gösterimleri aşağıda belirtilmiştir.

Süreli yayın:

Yazar sayısı 4 (dört)’ten fazla ise dördüncü yazardan sonra et al. Kısaltması aşağıdaki gibi yapılmalıdır.

Aydın E, Aral Y, Can MF, Cevger Y, et al., 2011. Türkiye’de son 25 yılda kırmızı et fiyatlarındaki değişimler ve ithalat kararlarının etkilerinin analizi. Vet Hek Der Derg, 82(1), 3-13.

Yazar E, Er A, Uney K, Bulbul A, et al., 2010. Effects of drugs used in endotoxic shock on oxidative stress and organ damage markers. Free Radic Res, 4, 397-402.

Kitapta bölüm:

Elmas M, 2009. Sıvı-elektrolit tedavi, In: Veteriner İlaç, Ed; Yazar E, Üçüncü Baskı, Nobel Yayınevi, İstanbul, Türkiye, pp; 175-197.

Tez:

Çiçek H, 2002. Afyon ili sığır besi işletmelerinde karlılık ve verimlilik analizleri. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Er A, 2009. Makrolid grubu antibiyotiklerin endotoksemide sitokin düzeylerine etkisi. Doktora tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Tablolar: Makale metni sonunda farklı sayfada sunulur. Tablolar başka bir uygulamadan ( excel, power point, acrobat vb. ) kopyala yapıştır yoluyla aktarılmamalıdır. Sisteme yüklenecek Word dosyasında tablo oluştur seçeneği ile tablolar yapılmalıdır. Aksi takdirde dizgi sırasında tablolarınızın satır ve sütunlarında kaymalar meydana gelecektir.

Grafikler: Makale metni sonunda farklı sayfada 1x2 tablo içerisinde sunulur. (Örnek olgu sunumu dosyası incelenebilir)

Resimler: Makale metni sonunda farklı sayfada 1x2 tablo içerisinde sunulur. Resimler 80 veya 160 mm genişlikte ve en az 600 dpi olmalıdır. (Örnek olgu sunumu dosyası incelenebilir)

Derlemeler: Özetin bölümlendirilmeleri yapılmaz. Yazar alt başlıkları kaynaklar kısmına kadar kendisi belirler. Belirlenen alt başlıklar italik olarak ve sadece baş harfi büyük şekilde yazılmalıdır.

Dünya’da arıcılık sektörü

Türkiye’de arıcılık sektöründe mevcut durum ve sorunlar

Kısa makaleler: Özetin bölümlendirilmeleri yapılmaz. Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Öneriler bölümlerin başlık yazılmaksızın araştırma Kaynaklar kısmına kadar yazılır.

Olgu sunumu: Özetin bölümlendirilmeleri yapılmaz. Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Öneriler bölümlerine başlık yazılmaksızın araştırma Kaynaklar kısmına kadar yazılır.

(Olgu Sunumu Örnek Dosyası İçin Tıklayın)

 

Tablo 1. Makale Tiplerine Göre Kelime, Özet, Tablo ve Şekil Limitleri

 Makale Tipi

 Sözcük Limiti

 Özet Limiti

 Tablo Sayısı

 Şekil Sayısı

 Araştırma Makalesi

3500

 250 (Stuctured)

 5

8

Olgu/vaka Sunumu

1000

 200

 No tables

10

REVİZYONLAR

Bir makalenin gözden geçirilmiş/revize edilmiş versiyonunu gönderirken, yazar, hakemler tarafından getirilen her sorunun/önerinin nasıl ele alındığını ve nerede bulunabileceğini makale dosyası üzerinde belirtmelidir. Revize edilen makaleler, hakem değerlendirme süreci bitimi tarihinden itibaren 20 gün içinde sisteme geri yüklenmelidir. Yazının revize edilmiş hali belirtilen süre içerisinde teslim edilmezse, revizyon seçeneği iptal edilerek, makale red edilebilir. Gönderen yazar (lar) ek süre gerektiğine inanıyorsa, bu uzatmayı ilk 20 günlük süre bitmeden talep etmelidir.

Kabul edilen yazılar, gramer, noktalama işaretleri ve format için kopya olarak düzenlenir. Bir makalenin yayınlanma süreci tamamlandıktan sonra, dergisinin web sayfasında, yayımlanan yayına dahil edilmeden önce basım öncesi yayın olarak çevrimiçi olarak yayınlanır. Kabul edilen makalenin bir PDF belgesi, ilgili yazara gönderilir ve bu belgelerin alınmasından itibaren 3 gün içinde yayın onayı istenir.

İletişim adresi (e-mail veya posta)

Prof. Dr. Cafer TEPELİ (Baş Editör),

Doç. Dr. Mustafa Agah TEKİNDAL (Editör, Biostatistics Editör)

Doç. Dr. Mustafa Bahadır ÇEVRİMLİ (Editör)

Doç. Dr. Hasan ALKAN (Editör)

Doç. Dr. Ahmet CEYLAN (İngilizce Editörü)

Doç. Dr. Üyesi Kübra KARAKAŞ ALKAN (İngilizce Editörü)

Araş. Gör. Zekeriya Safa İNANÇ (Editöryal Ofis, Redaktör & Mizanpaj Editörü)

Eurasian Journal of Veterinary Sciences
Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi
Alaeddin Keykubat Kampüsü 42075, Konya, Turkey 
www.ejvs.selcuk.edu.tr 
https://eurasianjvetsci.org 
e-mail:eurasianjournalofveterinarysci@gmail.com , ejvs@selcuk.edu.tr