pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2011, Cilt 27, Sayı 2
64 makale bulundu.
  • YENİ DOĞAN BUZAĞILARIN İSHAL OLGULARINDA ROTAVİRUS VE CORONAVİRUS ARAŞTIRILMASI
         Mehmet ÇABALAR1, Abdullah KAYA2, Sezai ARSLAN3
  • KARŞI AŞILAMALARDAN SONRA GÖRÜLEN SIĞIRLARIN ENFEKSİYÖZ RİNOTRAHİTİS OLGULARI
         İrem Gütaçtı, Hakan Bulut
  • FARE VE KOYUNLARDA GINSENG KATILMIŞ İNAKTİF SALMONELLA TYPHIMURIUM AŞILARININ ETKİNLİĞİ
         H. Hüseyin Hadimli, Osman Erganiş, Zafer Sayın, Bügehan Yıldınm
  • BALIKLARDA AŞILAMA TEKNİKLERİ
         Kürşat Kav , Osman Erganiş
  • TAVUKLARIN KOLİBASİLLOZU İÇİN Escherichia coli 01, 02, 078 ve 0101 SEROTİPLERİNDEN AŞI GELİŞTİRİLMESİ: BROYLER PİLİÇLER
         Osman Erganiş1, H. Hüseyin Hadimli1, Hasan Solmaz2
  • SEPTİK ŞOK TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
         Ayşe Karabacak, Enver Yazar
  • İKİ BUZAĞIDA RASTLANILAN KONGENİTAL HİDROSEFALUS VE ARTROGRİPOZİS OLGUSU
         Hamit Yıldız1, Ali Mükremin Apaydın1, Derviş Ozdemir2, Erdal Kaygusuzoğlu3
  • BUZAĞILARDA SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARININ TANISINDA BRONKOALVEOLAR LAVAJ SIVISI MUAYENELERİNİN ÖNEMİ
         Fatih Mehmet Birdane, Veysi Aslan
  • SÜT İNEKLERİNDE STAFİLOKOKKAL MASTİTİSLER İÇİN AŞI ÇALIŞMALARI
         H, Hüseyin Hadımli, Osman Erganış
  • BİR BUZAĞIDA GÖZLENEN NOTOMELİE OLGUSU
         Fahrettin Alkan1, Yılmaz Koç1, Kamil Beşoluk2, Musa Karaman3
  • CİNSEL OLGUNLUK ÇAĞINDA FARKLI CANLI AĞIRLIĞA SAHİP BROYLER EBEVEYN GRUPLARI ARASINDAKİ BİRLEŞTİRMELERİN PERFORMANSA ETKİSİ : II.TİCARİ BROYLERLERİN PERFORMANSLARI
         Süleyman Dere, M.Ali Tekeş
  • SIĞIR ADENOVIRUS TİP 1, 2 ve 3 (BAV-1, 2 ve 3) ENFEKSİYONLARININ SEROEPİDEMİYOLOJİK OLARAK ARAŞTIRILMASI
         Sibel Yavru, Atilla Şimşek, Oya Levent
  • BROYLER PİLİÇLERDE BACAK PROBLEMLERİNE PATOLOJİK BAKTERİYOLOJİK ve SEROLOJİK BİR YAKLAŞIM
         Deniz Mısırlıoğlu1, K, Tayfun Çarlı2, Aiper Sevimli1, Metin Petek3
  • ATRESİA KOLİLİ 22 BUZAĞIDA KLİNİK VE OPERATİF YAKLAŞIMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
         Yılmaz Koç1, Fahrettin Alkan1, Cengiz Ceylan1, Fatih M. Birdane2
  • LABORATUVAR RATLARINDA (Rattus Rattus Norvegicus) İLK ÇİFTLEŞME YAŞININ BİR DOĞUMDAKİ YAVRU SAYISI VE SÜT KESİMİ YAVRU SAYISINA ETKİSİ
         Ahmet Nazlıgül
  • NEONATAL İSHALLİ BUZAĞILARDA SERUM İMMUNOGLOBULİNLERİN GLUTARALDEHİD KOAGULASYON TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
         İsmail Şen, Abdullah Başoğlu, Mahmut Ok, Fatih M. Birdane, Hasan Güzeibeklaş, Turan Civelek
  • PREMATURE BUZAĞILARDA KAN ASİT-BAZ DENGESİ, BAZI KAN GAZLARI ve ELEKTROLİT DÜZEYLERİ
         Mahmut Ok, Fatih M. Birdane
  • KONYA ET ve BALIK KURUMUNDA KESİLEN DANALARDA GÖRÜLEN İDRAR TAŞLARININ KİMYASAL KOMPOZİSYONU
         Gülden Yiğit1, Nuri Başpınar2
  • Lipopolisakkarit ile endotoksemi oluşturulan buzağılarda akut faz cevap ve klinik değişimler
         Alparslan Coskun1, lsmail Sen2
  • Meme başı daldırma dezenfektanı olarak Potoclean®'in denenmesi üzerine gözlemler
         Ahmet Semacan1, Uçkun Sait Uçan2, S. Merve Temimhan2, Ülküm Çizmeci1
  • Yumurta kabuğunun bakteriyel kontaminasyonunun azaltılmasında su bazlı dezenfektanın etkinliği
         Uçkun Sait Uçan1, Ali Gök2
  • BİR BUZAĞIDA PARALUMBAL BÖLGEDE HETERETOPİK AKCİĞER OLGUSU
         Yılmaz Koç1, Zeki Oğurtan1, Mehmet Tuzcu2, Fahrettin Alkan1, M. Kemal Çiftçi2
  • BİR BUZAĞIDA MULTİPLE KONJENİTAL ANOMALİ OLGUSU
         Metin Münir Kıran1, Mehmet Tuzcu2, Yılmaz Koç3, Mustafa Ortatatlı1
  • İSVİÇRE ESMERİ BİR BUZAĞIDA HİDROSEFALUS, SKOLİOZİS, PALATOŞİZİS VE ARTROGRİPOZİS
         Serap Türkütanıt1, Recai Tunca2
  • BUZAĞILARDA ŞEKİLLENEN METABOLİK KEMİK HASTALIKLARININ BİYOKİMYASAL VE RADYOLOJİK TEŞHİSİ
         Mustafa Kul
  • KLİNİK OLARAK SAĞLIKLI SIĞIR SÜRÜLERİNDE PERSİSTE BOVİNE VİRAL DİARRHEA VİRUS ENFEKSİYONLARININ ARAŞTIRILMASI VE EPİZOOTİYOLOJİK ÖNEMİ
         Atilla Şimşek, Feridun Öztürk
  • BİR BUZAĞIDA ECTRODACTYLY İLE BİRLİKTE ŞEKİLLENMİŞ MİCROMELİA
         Fahrettin Alkan1, Mehmet Tuzcu2, Yılmaz Koç1, Zeki Oğurtan1
  • Hayvansal aşıların geliştirilmesinde üniversite-kamu-sanayi işbirliğinin rolü
         Osman Erganiş
  • İneklerde embriyo transferinde farklı prostaglandin F protokolleri ile taşıyıcı senkronizasyonu
         Mesut Kırbaş1, Şükrü Dursun1, Mehmet Köse1, Bülent Bülbül1, Mehmet Çolak1, Hasan Mutlu2
  • Piliçlerde Ornithobacterium rhinotrachealae'ye karşı aşı üretimi ve geliştirilmesi.
         Osman Erganiş, Hasan Hüseyin Hadimli, Kursat Kav, Zafer Sayin
  • İshalli buzağılarda cryptosporidiosisin yaygınlığı
         Özlem Derinbay Ekici1, Ferda Sevinç1, Alparslan Coşkun2, Nermin Işık1, Mutlu Sevinç2
  • KOYUNLARDA PLASENTOMLARIN ULTRASONOGRAFİK ÖLÇÜMLERİ İLE PLASENTOM GELİŞİMİ VE GEBELİK YAŞININ BELİRLENMESİ
         İbrahim AYDIN1, H. Ahmet ÇELİK2, Sait ŞENDAĞ3, D. Alİ DİNÇ1
  • REPEAT BREEDING PROBLEMLİ BİR SÜT SIĞIRI İŞLETMESİNDE BOVINE VIRAL DIARRHEA VIRUS (BVDV) ENFEKSİYONUNUN KLİNİK, SEROLOJİKVE VİROLOJİK YÖNDEN İNCELENMESİ
         Mehmet KALE1, Mesih KOCAMÜFTÜOĞLU2, Ayhan ATA3, Sibel HASIRCIOĞLU1, Gökhan DOĞRUER4
  • BİR BUZAĞIDA PERFORE ABOMASUM ÜLSERİ OLGUSU
         Gürsel Sönmez1, Deniz Mısırlıoğlu1, Özlem Özmen1, M. Müfit Kahraman1, Mustafa Uluöz2
  • KÖPEKLERDE LOKAL ATROPİN UYGULAMASININ GÖZYAŞI SEKRESYONU ÜZERİNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI
         Celal İzci, Sırrı Avki, Fahrettin Alkan
  • Farelerde inaktif Arcanobacterium pyogenes aşılarının etkinliği
         Hasan Hüseyin Hadimli*, Zafer Sayın, Yasemin Pınarkara, Aslı Sakmanoğlu, M. Seyyide Temimhan, Osman Erganiş
  • Soğuk hava tahniti dermatopatilerin demostrasyonunda alternatif bir yöntem olabilir mi?
         Beste Demirci1, Murat Erdem Gültiken1, Mehmet Önder Karayiğit2, Kerem Atalar1
  • Transmissible venereal tümörlü dişi köpeklerde otojen aşı uygulaması
         Sakine Ülküm Çizmeci1, Ayşe Merve Köse1, İbrahim Aydın1, Dursun Ali Dinç1, Mehmet Maden2, Serkan İrfan Köse2
  • Bir Montofon buzağıda konjenital meningoencephalocele olgusu
         Turan Yaman1, Serkan Erdoğan2, Funda Terzi1, Zafer Özyıldız3
  • İshalli neonatal buzağılarda strong (metabolik) ion asidozisin tedavisine genel bakış
         Ismail Sen1, Peter D. Constable2
  • Bangladeş Merkez Sığır Yetiştiriciliği ve Süt Çiftliğinde (CCBDF) buzağı ölümleri üzerine geriye dönük araştırma
         Md. Mukter Hossain1, Abu Hena Mustafa Kamal1, AKM Anisur Rahman2
  • Süt inekleri için hazırlanan kombine mastitis aşılarının farelerde etkinliğinin belirlenmesi
         H. Hüseyin Hadimli1, Zafer Sayın1, Kürşat Kav1, Osman Erganiş1, Hülya Türütoğlu2, Dursun Ali Dinç3
  • Sığırlarda şap hastalığına karşı aşılamada cinsiyetler arasında antikor yanıtı farklılığı
         Murat Şevik
  • Farelerde ve koyunlarda inaktif Corynebacterium pseudotuberculosis aşısının kazeöz lenfadenitise karşı etkinliği
         Osman Erganiş, H. Hüseyin Hadimli, Kürşat Kav, Aslı Sakmanoğlu, Zafer Sayın, Yasemin Pınarkara
  • Buzağıda jejenum invaginasyonunun operatif tedavisi: Olgu sunumu
         Muharrem Erol1, Yılmaz Koç2, Semih Altan3, Hanifi Erol1
  • Deneysel endotoksemi oluşturulan buzağılarda sıvı tedavisinin hemodinamik parametreler üzerine etkisi
         Enes Akyüz1, Alparslan Coşkun2, İsmail Şen3
  • Deneysel Vagococcus salmoninarum enfeksiyonunda gökkuşağı alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) görülen patolojik bulgular
         S. Serap Birincioğlu1, Hamdi Avcı1, T. Tansel Tanrikulu2, E.Tuğrul Epikmen1, M. Lütfi Avsever3
  • Aşım sezonunda FGA ile senkronize edilen ivesi koyunlarında PGF2α ve PMSG uygulamasının bazı reprodüktif parametreler üzerine etkisi
         Ömer Faruk Akbaş1, Ayşe Merve Köse2
  • Bir buzağıda sürekli polimorfik ventriküler taşikardi
         Amir Naseri, Merve Ider, Mahmut Ok
  • İshalli buzağılarda Eimeria türlerinin yaygınlığı
         Nermin Işık, Özlem Derinbay Ekici
  • Türkiye’de primipar ve multipar ineklerde laktasyonun farklı dönemlerinde uygulanan ticari mastitis aşının bireysel ve tank sütü somatik hücre sayısı üzerine etkisi
         Ayhan Baştan1, Seçkin Salar1, Doğukan Özen2
  • Sağlıklı, ishalli ve prematüre buzağılarda eritromisin ve betanekolün abomazal boşalma oranına etkisi
         Şebnem Canikli Engin1, Mutlu Sevinç1, Hasan Güzelbekteş2
  • Sistemik yangısal cevap sendromlu buzağılarda hematolojik parametreler ve serum demir düzeyindeki değişimler
         Uğur Aydoğdu1, Alparslan Coşkun2, Ramazan Yıldız3, Hasan Güzelbekteş4,5, İsmail Şen4,6
  • Kaya kekliklerinde (A. graeca) yumurtlama yaşının bazı yumurta kalite özelliklerine etkisi
         Kemal Kırıkçı1, Orhan Çetin1, Mustafa Garip1, Aytekin Günlü2
  • Buzağıların solunum sistemi enfeksiyonunun tedavisinde tilmikosin’in klinik etkinliğinin değerlendirilmesi
         Mahmut Ok1, Hasan Hüseyin Hadimli2, Merve İder1
  • Holstein ırkı neonatal bir buzağıda Mycobacterium bovis tüberküloz olgusu
         Mehmet Burak Ateş, Mustafa Kemal Çiftçi, Ertan Oruç, Ayşe Çelebi, Gökhan Akçakavak
  • Buzağılarda lokal ve sistemik inflamatuar durumun demir metabolizması ve lipit profili üzerine etkileri
         Uğur Aydoğdu1, İbrahim Yurdakul2
  • SARS ve MERS aşılarının gizemi, Coronavirus aşısına yeni yaklaşımlar
         Atilla Şimşek, Oğuzhan Avcı
  • Hayvanlarda SARS-CoV-2 enfeksiyonu
         Kadir Yeşilbağ,Gizem Aytogu
  • Hipotansif ve hipotansif olmayan sepsisli buzağılarda kan gazları, hemotolojik ve monitarizasyon parametrelerinin karşılaştırılması ve seçilmiş değişkenlerin prognostik öneminin belirlenmesi
         Amir Naseri, Merve İder
  • Buzağıların solunum yolu hastalığı kompleksi olgularında venöz kan gazı bulguları ve klinik skorların önemi
         Merve İder, Mehmet Maden
  • Cryptosporidiosis ile doğal olarak enfekte olan neonatal buzağıların tedavisinde gamitromisinin klinik etkinliğinin değerlendirilmesi
         Mahmut Ok1, Ferda Sevinç2, Merve İder1, Onur Ceylan2, Alper Ertürk3, Ceylan Ceylan2, Murat Kaan Durgut1
  • Şap aşılarında viscum album ve aesculus hippocastanum'un adjuvant etkisinin araştırılması
         Erdoğan Asar1, Can Çokçalışkan2, Tunçer Türkoğlu2
  • Sığır eti arzının sıcak karkas verileri üzerinden değerlendirilmesi: Burdur ili örneği
         Cevat Sipahi1, Ahmet Cumhur Akın1, Aykut Asım Akbaş2
  •